HAK CIPTA

Semua aspek berkenaan laman web ini termasuk rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian dan sumber-sumber kod adalah hak cipta Jabatan Mufti Negeri Kedah (JMNK) kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian kandungan atau bahan-bahan yang boleh didapati di laman web ini boleh diterbitkan semula, dilesenkan, dijual, diterbitkan, dihantar, diubah suai, disesuaikan, dipamerkan, penyiaran (termasuk simpanan dalam apa jua medium dengan cara elektronik sama ada atau tidak diuruskan bagi apa-apa maksud menyelamatkan seperti yang dibenarkandi sini) tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada JMNK.