Penafian

Bahan yang disediakan melalui Jabatan Mufti Negeri Kedah (JMNK) dalam laman web ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh digunakan dan / atau dipercayai untuk sebarang tujuan lain.

JMNK boleh membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, untuk kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan laman web ini atau maklumat, produk atau perkhidmatan yang terkandung di dalam laman ini atau kecergasan mereka untuk apa-apa tujuan. Oleh itu, mana-mana pergantungan anda meletakkan maklumat tersebut adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

Walaupun setiap usaha telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat di dalam laman ini, kandungan mereka secara semulajadi tertakluk kepada perubahan. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna / pembaca untuk memeriksa ketepatan fakta yang berkaitan sebelum memasuki sebarang komitmen kewangan atau lain-lain yang berasaskan kepada mereka. Dalam apa keadaan pun JMNK tidak akan bertanggungjawab dalam kontrak, tort (termasuk tanpa kecuaian had) dan / atau pelanggaran kewajipan berkanun untuk apa-apa langsung, tidak langsung, kerugian khas, bersampingan atau berbangkit atau kerosakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kehilangan data dan / atau ekonomi kerugian dan / atau kehilangan keuntungan) yang berbangkit daripada atau berhubung dengan penggunaan laman web ini atau maklumat yang terkandung di dalamnya.

Dalam laman web ini, anda boleh mengakses dan pautan ke laman pihak ketiga yang bebas yang boleh menampilkan maklumat yang menarik minat anda. JMNK tidak mempunyai kawalan ke atas hal perkara, kandungan dan / atau ketersediaan atau sebaliknya laman-laman tersebut dan oleh itu, JMNK tidak akan bertanggungjawab apa-apa berkenaan dengan laman web tersebut. Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya bermaksud suatu syor terhadap pandangan yang dinyatakan oleh JMNK.

Sila maklumkan kepada kami jika anda menganggap mana-mana pautan pihak ketiga tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan. JMNK mempunyai hak mutlak untuk menghapuskan pautan-pautan tersebut jika JMNK percaya ia tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan.

Setiap usaha akan dibuat untuk memastikan bahawa laman web ini berjalan tanpa sebarang masalah atau gangguan, bagaimanapun LMM tidak akan bertanggungjawab ke atas dan tidak mengambil tanggungjawab untuk laman web ini tergendala buat sementara waktu atas sebab-sebab teknikal atau lain-lain.

Melainkan dinyatakan dengan jelas, semua maklumat yang terkandung dalam laman web ini adalah milik kepada JMNK dan hak cipta JMNK, tanpa mengira sama ada simbol hak cipta dan / atau pernyataan. Semua cap dagang adalah dengan ini diakui oleh anda sebagai milik kepada JMNK. JMNK menegaskan hak moral untuk maklumat yang terkandung di dalam laman web ini. Sebarang permintaan tentang penggunaan bahan hak cipta JMNK hendaklah dialamatkan kepada webmaster, emel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

JMNK akan, atas pemberitahuan, mempertimbangkan untuk menghapuskan apa-apa bahan yang terbuka kepada bantahan undang-undang yang belum selesai penyiasatan.